FANDOM


Hyper Galaxy
ハイパー・ギャラクシー
HyperGalaxy-20PP-JP-OP
 Tên Việt Siêu Việt Ngân Hà
 Tên Nhật ハイパー・ギャラクシー
 Tên Nhật (rōmaji) Haipā Gyarakushī
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.