FANDOMHydrotortoise, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() ハイドロータス
HydrotortoisetheEmpoweredWarrior-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し ハイドロータス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
ハイドロータス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 900
 Mã số 82176812
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.