FANDOM


Humhumming the Key Djinn
(けん)()(じん)ハミハミハミング
HumhummingtheKeyboardDjinn
Nhóm liên quan Djinn
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 1100/1800
Mã số 90098780
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 3 sao
Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz "Djinn" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, sau đó bạn có thể gắn lên đến 2 lá bài từ tay bạn cho nó làm Nguyên liệu Xyz. Một lần trong lượt, vào Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz "Djinn" bạn điều khiển; quái thú đó có thể tấn công đối phương trực tiếp trong lượt này
English Description
2 Level 3 monsters
When this card is Special Summoned: You can target 1 "Djinn" Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon that monster, then you can attach up to 2 cards from your hand to it as Xyz Materials. Once per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Djinn" Xyz Monster you control; that monster can attack your opponent directly this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.