FANDOM


Hot Red Dragon Archfiend
  • Nhật: 琰魔竜 レッド・デーモン
  • Kana: えんまりゅう レッド・デーモン
  • Romaji: Enmaryū Reddo Dēmon
  • Việt: Giáng Ma Long Hoàng - Xích Long
Khác:
Enma Dragon Red Demon
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

3000 / 2000

Một lần trong lượt: Bạn có thể tiêu diệt tất cả quái thú Thế Công khác trên sân. Nếu một (số) quái thú không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng này, lá này không thể tấn công ở lượt này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hot Red Dragon Archfiend Once per turn, destroy all monsters in Attack Position except this card. If you have not destroyed a monster with this effect, you may not attack.
Nhật 1ターンに1度このカード以外の攻撃表示モンスターを全て破壊する
この効果でモンスターを破壊しなかった時攻撃できない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.