FANDOM


Horus the Black Flame Dragon LV8
ホルスの(こく)(えん)(りゅう) LV(レベル)
HorustheBlackFlameDragonLV8-DL17-EN-R-UE-Purple
 Tên Việt Hắc Viêm Long Horus LV8
 Tên Nhật (Kana) ホルスの
こく
えん
りゅう
LV
レベル8
 Tên Nhật (Chuẩn) ホルスの黒
こく
えん
りゅう
LV
レベル
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1800
 Mã số 48229808
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.