FANDOM


Horus the Black Flame Dragon LV6
ホルスの(こく)(えん)(りゅう) LV6(レベルシックス)
HorustheBlackFlameDragonLV6-YSKR-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Hoả Long Horus LV6
 Tên Nhật (Kana) ホルスの
こく
えん
りゅう
LV6
レベルシックス
 Tên Nhật (Chuẩn) ホルスの黒
こく
えん
りゅう
LV6
レベルシックス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 11224103
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.