FANDOM


Hope for Escape
活路への希望
HopeforEscape
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 80036543
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt nếu Điểm Gốc của đối phương cao hơn của bạn từ 1000 trở lên. Trả 1000 Điểm Gốc. Rút 1 lá bài ứng với mỗi 2000 điểm chênh lệch giữa Điểm Gốc của bạn và đối phương.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.