FANDOM


Hope Buster
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Tiêu diệt 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển có CÔNG thấp nhất (bạn chọn, nếu trùng), và nếu bạn làm vậy, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của quái thú bị tiêu diệt trên sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hope Buster Destroy your opponent's weakest monster and inflict damage equal to its ATK on your opponent.
Nhật 相手の攻撃力が一番低いモンスター を破壊し、その攻撃力分のダメージ を相手に与える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.