FANDOM


Hope 1
  • Nhật: ホープ1
  • Romaji: Hōpu Ichi
  • Việt: Ước Vọng 1
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Nếu Điểm Gốc của bạn sắp trở thành 0: Gửi 1 quái thú "Utopia" bạn điều khiển vào Mộ; Điểm Gốc của bạn trở thành 1 thay thế.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hope 1 If your Life Points would become 0: Send 1 "Utopia" monster you control to the Graveyard; your Life Points become 1 instead.
Nhật ライフが0になるダメージを受けたときフィールドの希望王ホープを墓地に送ることでライフを1にする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.