FANDOM


Honest
  • Nhật: オネスト
  • Romaji: Onesuto
  • Việt: Chân Nhân
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Trong khi lá này trên sân: Bạn có thể đưa lá này từ sân về tay của người sở hữu nó. Nếu bạn điều khiển quái thú Chiến Binh Cấp 7 trở lên, bạn có thể gửi lá này từ tay của bạn vào Mộ, lượt này, quái thú đó tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu.
CÔNG / 1100   THỦ / 1900
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Honest While this card is on the field, you can return this card to its owner's hand. If you control a Level 7 or higher Warrior-Type monster, you can send this card from your hand to the Graveyard, this turn, add ATK to the targeted monster equal to the ATK of the opponent's monster it is battling.
Nhật オネスト このカードがフィールド上に存在する場合、このカードを手札に戻すことができる。レベル7以上の戦士族モンスターが自分フィールド上に存在する場合、このカードを手札から墓地へ送る事で、このターン対象モンスター1体の攻撃力に戦闘する相手モンスター1体の攻撃力分の数値を加える。
Onesuto

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.