FANDOM


Honest
オネスト
Honest
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1100/1900
Mã số 37742478
Loại Hiệu ứng Ignition, Quick
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn: Bạn có thể trả lại lá này từ sân về tay. Vào Bước thiệt hại của đôi bên, khi quái thú QUANG bạn điều khiển chiến đấu: Bạn có thể đưa lá này từ tay bạn vào Mộ bài; quái thú đó tăng thêm ATK bằng với ATK của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
During your Main Phase: You can return this card from the field to the hand. During either player's Damage Step, when a LIGHT monster you control battles: You can send this card from your hand to the Graveyard; that monster gains ATK equal to the ATK of the opponent's monster it is battling, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.