FANDOM


Hollow Giants
HollowGiants-DUOV-EN-1E-OP
 Tên Việt Trũng Sâu Đại Quái Thú
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.