"Hole" (ホール Hōru) là một archetype các lá bài hổ trợ cho archetype "Traptrix".

Mặc dù chúng có liên quan đến archetype "Trap Hole" thông qua "Traptrix", nhưng chúng lại là nhóm các lá bài riêng biệt. Do tất cả hỗ trợ cho archetype "Hole" đều hỗ trợ cho cả archetype "Trap Hole", nên trong "TCG", archetype "Trap Hole" cũng được xem là một nhóm nhỏ của archetype "Hole".

Tất cả bài "Trap Hole" đều không được xem là một phần của archetype này, do tên Nhật của chúng không chứa 「ホール」; ngược lại, "Chaos Trap Hole" và "Gemini Trap Hole" là bài "Hole" chứ không phải bài "Trap Hole", do tên Nhật của chúng có chứa 「ホール」 Hole nhưng không có 「落とし穴」 Pitfall.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.