FANDOM


Hino-Kagu-Tsuchi
火之迦具土(ヒノカグツチ)
 Tên Nhật (Kana)
火之迦具土
ヒノカグツチ
 Tên Nhật (Chuẩn) 火之迦具土
ヒノカグツチ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Spirit
 CÔNG / THỦ 2800 / 2900
 Mã số 75745607
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.