Hiita the Fire Charmer
()(れい)使(つか)いヒータ
HiitatheFireCharmer-DT06-EN-DNPR-DT.jpg
 Tên Nhật (Kana)
れい
使
つかいヒータ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
使
つか
いヒータ
 Tên Nhật (rōmaji) Kareitsukai Hīta
 Tên Nhật (Dịch) Heeta the Fire-Spirit Charmer
 Tên Hàn 화령사 히타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 00759393
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.