FANDOMHigher Dimension Guard
 • Nhật:
  こう
  げん
  ガード
 • Kana:
  こう
  げんガード
 • Romaji: Kōi Jigen Gādo
 • Việt: Hộ Vệ Không Gian Bậc Cao
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 2 quái thú trên sân của bạn, sau đó, trục xuất mục tiêu đầu tiên. Nếu bạn làm thế, mục tiêu thứ hai miễn nhiễm với hiệu ứng bài, nó cũng không thể bị tiêu diệt trong chiến đấulượt này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Higher Dimension Guard Exclude one monster from your field to keep one monster on your field from being destroyed in battle or influenced by effects on this turn.
Nhật 自場上のモンスター1体を除外することで自場上のモンスターはこのターン戦闘では破壊されず効果も受けない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.