FANDOM


Hierophant of Prophecy
魔導法皇 ハイロン
HierophantofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/2600
Mã số 92918648
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Loại-Spellcaster Cấp 7 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; hủy (một số) Bài Phép/Bẫy đối phương điều khiển, lên đến số lượng Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn.
English Description
2 Level 7 Spellcaster-Type monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy Spell/Trap Card(s) your opponent controls, up to the number of "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.