FANDOM


Hieroglyph Lithograph
ヒエログリフの(せき)(ばん)
HieroglyphLithograph-DR1-EN-C-UE
 Tên Việt Thạch Tự Tượng Hình
 Tên Nhật (Kana) ヒエログリフの
せき
ばん
 Tên Nhật (Chuẩn) ヒエログリフの石
せき
ばん
 Tên Nhật (rōmaji) Hierogurifu no Sekiban
 Tên Hàn 히에로글리프의 석판
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10248192
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.