FANDOM


Hieratic Dragon of Nebthet
聖刻龍-ネフテドラゴン
HieraticDragonofNebthet
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 2000/1600
Mã số 31516413
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt thẻ này (từ tay của bạn) bằng cách Hi sinh 1 quái thú "Hieratic". Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Hieratic", ngoại trừ thẻ này, từ tay của bạn hoặc trên sân của bạn, để Chọn 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; hủy nó. Khi thẻ này bị Hi sinh: Triệu Hồi Đặc Biệt 1 Dragon-Type Quái vật bình thường từ tay của bạn, Bộ bài chính, hoặc [Mộ], và chuyển ATK và DEF nó thành 0.
English Description
You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 1 "Hieratic" monster. Once per turn: You can Tribute 1 "Hieratic" monster, except this card, from your hand or your side of the field, to target 1 monster your opponent controls; destroy that target. When this card is Tributed: Special Summon 1 Dragon-Type Normal Monster from your hand, Deck, or Graveyard, and make its ATK and DEF 0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.