FANDOM


Hi-Speedroid Rubber Band Shooter
HSR(ハイスピードロイド)(ジー)(オー)(エム) ガン
HiSpeedroidRubberBandShooter-BLHR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Thượng Đẳng - Pháo Cao Su
 Tên Nhật (Kana)
HSR
ハイスピードロイド-
ジー
オー
エム ガン
 Tên Nhật (Chuẩn) HSR
ハイスピードロイド
-G
ジー
オー
エム
ガン
 Tên Nhật (rōmaji) Hai Supīdoroido - Jī Ō Emu Gan
 Tên Nhật (Dịch) High-Speedroid - GOM Gun
 Tên Hàn HSR(하이스피드로이드)G()O()M()
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Mã số 72813401
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.