FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:47, ngày 15 tháng 11 năm 2019Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (986 byte) (+986)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Manga card | reconstructed_lore = yes | fanart = HiSpeedReLevel-TCG-Fanart.png | ja_image = HiSpeedReLevel-JP-Manga-DY-NC.png | card_type = Spell | prop…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.