FANDOM


Hi-Speed Re-Level
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Trục xuất 1 quái thú "Speedroid" từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Đồng bộ mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, chuyển Cấp của nó thành Cấp của quái thú bị trục xuất, và nó tăng CÔNG bằng với Cấp của quái thú đó x 500.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V The Strongest Duelist Yuya!!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hi-Speed Re-Level Banish 1 "Speedroid" monster from your Graveyard and boost the ATK of 1 Synchro Monster on your field by that monster's Level x500.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.