Hiệu ứng quái thú

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

モンスターの(こう)()

Nhật (furigana)

モンスターのこうか

Nhật (kanji)

モンスターの効果

Rōmaji

Monsutā no Kōka

Tiếng Anh

monster effect

RevivalJam-LCJW-EN-C-1E.png

Hiệu ứng quái thúhiệu ứng bài được tạo ra bởi Bài Quái thú. Thông thường, chỉ có Quái thú Hiệu ứng là có thể tạo ra hiệu ứng quái thú.

Các loại hiệu ứng quái thú

Dưới đây là một số loại hiệu ứng quái thú khác nhau.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.