FANDOM


Hiệu ứng bài

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(カードの)(こう)()

Nhật (furigana)

(カードの)こうか

Nhật (kanji)

(カードの)効果

Rōmaji

(Kādo no) Kōka

Tiếng Anh

(card) effect

Một hiệu ứng bài (カードの(こう)() Kādo no Kōka, card effect) là bất kỳ hiệu ứng nào trong trò chơi được giới thiệu bởi mỗi lá riêng biệt , không bao gồm các điều kiệnchi phí của lá bài đó. Hiệu ứng bài bao gồm các hiệu ứng quái thú, PhépBẫy .

Hiệu ứng bài, cũng như bất kỳ phí và điều kiện (và cả nguyên liệu cho phần lớn các quái thú từ Bộ bài Phụ), được nêu chi tiết trong mô tả từng lá bài.

Tản Mạn

  • Trong anime (cả bản Nhật gốc và bản Anh), các hiệu ứng bài thường được gọi là "khả năng đặc biệt" (tokushū nōryoku, "special abilities"). Trong manga, chúng được gọi là "hiệu ứng" lẫn "khả năng đặc biệt"; chúng cũng hiếm khi được gọi là "sức mạnh".
    • Jaden Yuki trong phần đầu tiên đã gọi khả năng của Elemental Hero là "Siêu Sức Mạnh".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.