Hiệu ứng Trigger

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

誘発効果

Rōmaji

Yūhatsu Kōka

Tiếng Anh

Trigger Effect

Hiệu ứng Trigger (Nhật: 誘発効果 Yūhatsu Kōka) kích hoạt bất cứ khi nào một điều kiện nhất định trên sân, tính chất cuộc chơi, hay tiến trình của lượt, được đáp ứng.

Hiệu ứng Trigger được xem là Phép Mức 1, nhưng không phải bạn muốn kích hoạt lúc nào cũng được, mà chỉ khi điều kiện được đáp ứng. Nếu Hiệu ứng Trigger Bắt buộc hay Hiệu ứng Trigger Tùy chọn (mà không bị miss the timing) được trigger cùng một lúc khi chúng không thể được kích hoạt, chẳng hạn như nếu hiện đang tồn tại một chuỗi, mỗi hiệu ứng đã được trigger sẽ bắt đầu một chuỗi mới tại các thời cơ kế tiếp mà sau đó chúng có thể bắt đầu một chuỗi mới. Để kích hoạt đồng thời, thứ tự của các hiệu ứng này được thêm vào lúc bắt đầu chuỗi mới theo các điều luật khi Các hiệu ứng đồng loạt xảy ra trong Chuỗi (TCG hiện tại được xử lý khác với OCG).

Hiệu ứng Trigger Tùy chọn là các hiệu ứng mà không tự động xảy ra khi các điều kiện trigger đã đủ, mà người điều khiển cần quyết định là có nên kích hoạt nó hay không. Các hiệu ứng này liên quan đến các lá bài như "Mystic Tomato", "Peten the Dark Clown", hay "Dark Magician of Chaos". Với Hiệu ứng Trigger Tùy chọn "Khi... bạn có thể..." thì có thể bị miss the timing. Tuy nhiên, với Hiệu ứng Trigger tùy chọn, như là với cấu trúc, "Nếu... bạn có thể...", thì hiệu ứng vẫn được kích hoạt trong các thời cơ đầu tiên để kích hoạt bài và hiệu ứng sau khi thời điểm kích hoạt được đáp ứng (bỏ qua bất kỳ thời cơ trong chuỗi nào mà cấm các hiệu ứng đặc biệt được kích hoạt cùng một lúc, chẳng hạn như cửa sổ vô hiệu hóa Triệu hồi).

Khi 2 Hiệu ứng Trigger Tùy chọn cố gắng kích hoạt cùng một lúc chẳng hạn như 2 bản sao của "Mystic Tomato" tiêu diệt lẫn nhau trong trận chiến, không cái nào sẽ bị miss the timing, do việc cuối cùng là cả hai được đưa vào Mộ bài. Cả hai hiệu ứng sẽ được trigger cùng một lúc, và tạo thành một Chuỗi. Hiệu ứng của Người có lượt sẽ thành Chuỗi Liên kết 1, và hiệu ứng của đối phương sẽ thành Chuỗi Liên kết 2.

Chỉ có sự kích hoạt của một Hiệu ứng Trigger Tùy chọn có thể bị miss the timing. Nói cách khác, miễn là hiệu ứng được kích hoạt, thì việc thực thi sẽ không bao giờ bị miss the timing. Vì vậy mà 2 quái thú sẽ được Triệu hồi trong ví dụ nêu trên.

Hiệu ứng Trigger Bắt buộc là các hiệu ứng phải được thực thi, và không được Tùy chọn. Nếu điều kiện của chúng được đáp ứng ngay trong một Chuỗi mà hiện đang được thực thi, thì chúng chỉ được kích hoạt sau khi Chuỗi hiện tại đã thực thi hoàn tất.

Hiệu ứng Trigger Xác định có thể hoàn tất, đối với những lá bài được làm sau khi PSCT thay đổi, bằng cách xem xét thời điểm của các điều kiện liên quan, thông qua một dấu hai chấm " : ". Một số ít trong số lá bài này không nhất thiết phải là Hiệu ứng Trigger, chẳng hạn như hiệu ứng Ignition mà thông thường hay có dạng "Một lần trong lượt: Bạn có thể.../Once per turn: You can..." hoặc "Vào Giai đoạn Chính của bạn: Bạn có thể.../During your Main Phase: You can..." Nếu bạn không chắc là một lá bài có một (số)loại hiệu ứng gì, thì có thể xem xét các thông tin thêm. Lưu ý rằng các lá bài như Obelisk the Tormentor với PSCT có từ "Khi/When" nhưng không có dấu hai chấm. Thay vào đó, điều này thường biểu thị một điều kiện.

Không như Hiệu ứng Ignition, mà chỉ có thể kích hoạt trong Giai đoạn Chính của bạn, Hiệu ứng Trigger được kích hoạt trong lượt của cả đôi bên, miễn là thời điểm hay điều kiện cho hiệu ứng được đáp ứng.

Ví dụ

ZaborgtheThunderMonarch-BP01-EN-C-1E.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.