Hiệu ứng Trigger Tùy Chọn là hiệu ứng không tự động xảy ra khi điều kiện trigger đã đủ mà người điều khiển sẽ quyết định có kích hoạt hay không. Các hiệu ứng này bao gồm những lá bài như "Mystic Tomato", "Peten the Dark Clown" và "Dark Magician of Chaos".

Missing the timing

Nó có thể bị miss the timing với Hiệu ứng Trigger Tùy chọn, không như Hiệu ứng Trigger Bắt buộc. Một Hiệu ứng Tùy chọn bị "misses the timing" khi điều kiện để trigger không phải là hiệu ứng cuối cùng xảy ra tring trạng thái trò chơi, hoặc không xảy ra tại Chuỗi Liên kết cuối cùng trong chuỗi hiện tại.

Hầu hết các Hiệu ứng Trigger Tùy Chọn có thể được xác định bằng cách xem xét ngữ pháp, "Khi...bạn có thể..." hoặc "Nếu...bạn có thể..." trong mô tả hiệu ứng quái thú.

Ví dụ 1

  1. Người A điều khiển "Peten the Dark Clown".
  2. Người A kích hoạt "Fissure".
  3. Người B phản hồi "Fissure", vứt bỏ 1 lá bài để kích hoạt "Raigeki Break", chọn mục tiêu "Peten the Dark Clown" của Người A.

Lúc thực thi, "Raigeki Break" thực thi trước, hủy "Peten the Dark Clown". Điều kiện của nó được thõa mãn, nhưng không thể làm gián đoạn Chuỗi. "Fissure" thực thi kế tiếp, hủy 1 trong các quái thú của Người B. Giờ đây, Chuỗi đã hoàn tất. Tuy nhiên, do "Peten the Dark Clown" được đưa vào Mộ bài không phài là điều xảy ra cuối cùng, Người A bị missed the timing để kích hoạt hiệu ứng của nó.

Ví dụ 2

  1. Người A điều khiển "Peten the Dark Clown".
  2. Người A Hi sinh "Peten the Dark Clown" nhằm Triệu hồi "Summoned Skull".

Hi sinh quái thú có Hiệu ứng Trigger Tùy chọn cho việc Triệu hồi Hi sinh cũng ngăn chặn hiệu ứng của chúng kích hoạt. Điều xảy ra cuối cùng là việc quái thú được Triệu hôi Hi sinh nên thời điểm đã bị lỡ mất.

So sánh với Hiệu ứng Trigger Bắt buộc

Hiệu ứng Trigger Bắt buộc sẽ không bao giờ bị miss the timing, vì chúng là bắt buộc. Chúng thiếu mất từ "bạn có thể" trong mô tả hiệu ứng, nghĩa là hiệu ứng phải cố gắng bắt buộc kích hoạt từ từ.

Ví dụ 3

  1. Người A điều khiển "Sangan".
  2. Người A kích hoạt "Fissure".
  3. Người B phản hồi "Fissure", vứt bỏ 1 lá bài để kích hoạt "Raigeki Break", chọn mục tiêu "Sangan" của Người A.

Lúc thực thi, "Raigeki Break" "thực thi" trước, hủy "Sangan". Điều kiện của nó được thõa mãn, nhưng không thể làm gián đoạn Chuỗi. "Fissure" thực thi kế tiếp, hủy 1 trong các quái thú của Người B. Giờ đây, Chuỗi đã hoàn tất. Do hiệu ứng của "Sangan" là bắt buộc, nên nó sẽ kích hoạt ngay, và tạo một Chuỗi mới với hiệu ứng của nó tại Chuỗi Liên kết 1.

“Nếu… bạn có thể” Vs. “Khi… bạn có thể”

Một điều quan trọng cần lưu ý: bài có ghi là “Nếu … bạn có thể” không thể bị miss the timing. Chỉ có những lá ghi là “Khi … bạn có thể” thì mới có thể bị miss the timing

Ví dụ: "Wind-Up Factory" ghi là “Nếu” chứ không phải “Khi”. Điều này có nghĩa là nó chỉ cần thõa mãn việc trigger của nó xảy ra, và sẽ đợi cho đến khi chuỗi hiện tại hoặc chuỗi sự kiện kết thúc trước khi thực hiện điều gì đó về nó. Nó không cần phải được dùng chính xác tại thời điểm như “Khi” việc trigger của nó đã thõa mãn và chỉ cần biết là “Nếu” nó có xảy ra hay không. Bài như vậy mà ghi là “Nếu” có thể không bao giờ bị miss the timing bất kể là chuỗi trước đó dài bao nhiêu.

Hiệu ứng Trigger Tùy chọn Đồng loạt

Một câu hỏi chung là: "Điều gì xảy ra khi 2 Hiệu ứng Trigger Tùy chọn cố gắng kích hoạt trong cùng một lúc?" Ví dụ như, 2 bản sao của "Mystic Tomato" tiêu diệt lẫn nhau trong chiến đấu. Không hề miss the timing, vì điều cuối cùng xảy ra là cả hai được đưa vào Mộ bài. Cả hai hiệu ứng sẽ được trigger cùng lúc, và tạo thành một Chuỗi. Hiệu ứng của Người có lượt sẽ thành Chuỗi Liên kết 1, và hiệu ứng của đối phương sẽ thành Chuỗi Liên kết 2.

Chỉ có sự kích hoạt của Hiệu ứng Trigger Tùy chọn là có thể bị miss the timing. Nói cách khác là miễn sao hiệu ứng đã được kích hoạt, thì việc thực thi sẽ không bao giờ bị miss the timing. Vì vậy mà 2 quái thú sẽ được triệu hồi ở ví dụ trên.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.