Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Hiệu ứng Ignition

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

起動効果

Rōmaji

Kidō Kōka

Tiếng Anh

Ignition Effect

Hiệu ứng Ignition (Nhật: 起動効果 Kidō Kōka) là hiệu ứng Phép Mức 1 mà yêu cầu kích hoạt thủ công bởi người điều khiển của lá bài đó vào Giai đoạn Chính 1 hoặc 2 của chính họ (trừ "General Gantala of the Ice Barrier"). Đây là một loại hiệu ứng đã từng dùng để gọi Hiệu ứng Chi phí từ những ngày trước trong Yu-Gi-Oh!, mà từng bị nhầm lẫn vì không phải tất cả các quái thú đều có chi phí.

Ví dụ các quái thú với Hiệu ứng Ignition: "Cyber Gymnast", "XYZ-Dragon Cannon", "Bazoo the Soul-Eater", "Blackwing - Gale the Whirlwind", "3-Hump Lacooda", "Card Trooper", "Dark Simorgh", "Lonefire Blossom", "XX-Saber Faultroll" và hầu hết các Quái thú Xyz.

Ở bài viết Problem-Solving Card Text, loại hiệu ứng này sẽ thường được chỉ rõ trong cụm từ "Once per turn:/Một lần trong lượt:", "You can/Bạn có thể" hay "During your Main Phase:/Vào Giai đoạn Chính của bạn:", kế tiếp là chi phí sẽ kết thúc bằng dấu chấm phẩy, và cuối cùng là hiệu ứng thực tế mà bạn đang kích hoạt.

Quyền ưu tiên

Trước đây, người có lượt có quyền ưu tiên để kích hoạt Hiệu ứng Ignition trước khi đối phương có thể kích hoạt hiệu ứng nhanh. Điều này được loại bỏ khỏi OCG vào 19 tháng 3 năm 2011, và khỏi TCG vào 25 tháng 4 năm 2012.

Cho ví dụ, trước khi quyền ưu tiên của Hiệu ứng Ignition được bãi bỏ, thì người có lượt có thể Triệu hồi "Lonefire Blossom" và kích hoạt hiệu ứng của nó trước khi đối thủ của họ có thể kích hoạt "Eatgaboon".

Từ lúc quyền ưu tiên của Hiệu ứng Ignition bị bãi bỏ, Hiệu ứng Ignition không thể được kích hoạt trong cửa sổ phản ứng việc Triệu hồi, mà yêu cầu trạng thái trò chơi phải đang mở.

Ví dụ

Buten-GAOV-EN-C-1E.png
Advertisement