Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Hiệu ứng Duy trì

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

永続効果

Rōmaji

Eizoku Kōka

Tiếng Anh

Continuous Effect

Hiệu ứng Duy trì/Continuous Effects (Nhật: 永続効果 Eizoku Kōka) là một loại hiệu ứng quái thú được áp dụng lúc nào quái thú đó vẫn còn mặt-ngửa trên sân. Một số hiệu ứng dạng này phải cần đáp ứng được điều kiện thêm trước khi chúng có thể được áp dụng, và số khác chỉ có thể được áp dụng tạm thời. Các hiệu ứng này không bao giờ "kích hoạt", và do đó, sẽ không tạo Chuỗi.

"Jinzo" và "Starduston" là hai lá bài có Hiệu ứng Duy trì. Bởi do hiệu ứng này không tạo Chuỗi, nên chúng không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhằm vô hiệu sự kích hoạt. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể bị vô hiệu bởi các hiệu ứng bài nhằm vô hiệu các hiệu ứng quái thú mà không cần đòi hỏi sự kích hoạt, chẳng hạn như "Skill Drain", "Effect Veiler", "Junk Synchron",.v.v...

Một số Quái thú Hiệu ứng Duy trì chỉ có hiệu ứng khi một số yêu cầu được đáp ứng, chứ không phải được áp dụng miễn là quái thú đó mặt-ngửa trên sân. "Bountiful Artemis", "Ancient Gear Golem", và "Steamroid" là những lá bài có loại Hiệu ứng Duy trì này.

Ở những lá bài dùng Problem-Solving Card Text, Hiệu ứng Duy trì khá dễ nhận ra do không sử dụng dấu hai chấm : hoặc chấm phẩy ;.

Ví dụ

width=400

Xem thêm

Continuous Effect

Advertisement