Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Hiệu ứng Dao động

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(ペンデュラム)(こう)()

Nhật (furigana)

ペンデュラムこうか

Nhật (kanji)

P効果

Rōmaji

Pendyuramu Kōka

Tiếng Anh

Pendulum Effect

Hiệu ứng Dao động (ペンデュラム(こう)() (định dạng là (ペンデュラム)(こう)() duy nhất trong mô tả) Pendyuramu Kōka) là một tính năng độc đáo của Quái thú Dao động. Kiểu hiệu ứng này được viết khổ chữ nhỏ trong khung có một phần trong suốt, phía bên trên khung Mô tả của quái thú đó và ở giữ 2 khung Giới hạn Dao động. Các hiệu ứng này được áp dụng khi mà Quái thú Dao động được kích hoạt tại Vùng Dao động trên sân như là Bài Phép. (Ngược lại với hiệu ứng quái thú của nó, chỉ được dùng khi nó đang được xem là quái thú tại Vùng Quái thú.) Các Hiệu ứng Dao động cũng không thật cần thiết đối với Quái thú Dao động, đôi khi một trong số chúng cũng không hề có hiệu ứng gì và khung đó được để trống. Tuy nhiên, ngay cả Quái thú Dao động Thường mà nó không hề có Hiệu ứng Quái thú vẫn có thể có Hiệu ứng Dao động.

Liên kết ngoài

Advertisement