Hiệu ứng Bắt buộc/Mandatory effects (強制効果 Kyōsei Kōka), cũng là Compulsory effects, là hiệu ứng mà phải được kích hoạt và không được Tùy chọn. Khi 2 hoặc nhiều hiệu ứng trigger cùng lúc, hiệu ứng bắt buộc được thực thi ngay lúc bắt đầu Chuỗi, và hiệu ứng Tùy chọn được thực thi ở phần cuối. Hiệu ứng Bắt buộc được xác định trong bài có từ "phải/must" hoặc cụm từ "đây không là tùy chọn/this is not optional". Quái thú với hiệu ứng bắt buộc thường thiếu cụm từ "bạn có thể/you can" trong mô tả hiệu ứng. Một số lá bài như "Caius the Shadow Monarch" và "Man-Eater Bug" có vẻ khá mạnh, nhưng chúng vẫn có thể vô tình chống lại người điều khiển chúng nếu phần sân của đối phương trống.

Ví dụ

Sangan-LCYW-EN-ScR-1E.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.