Hexatellarknight
星守る結界(ヘキサ・テラナイト)
Hexatellarknight-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
星守る結界
ヘキサ・テラナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) 星守る結界
ヘキサ・テラナイト
 Tên Hàn 헥사 테라나이트
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 70422863
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.