Heroic Gift
  • Nhật: ヒロイック・ギフト
  • Romaji: Hiroikku Gifuto
  • Việt: Quà Tặng Hào Kiệt
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Nếu Điểm Gốc của đối thủ là 2000 trở xuống: Khiến Điểm Gốc của họ trở thành 4000, và nếu bạn làm thế, rút 2 lá. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heroic Gift" mỗi lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Heroic Gift If your opponent's Life Points are 2000 or less: Make their Life Points 4000, and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Heroic Gift" per turn.
Nhật 相手のライフポイントが2000以下の場合に発動できる。相手のライフポイントを4000にして自分のデッキからカードを2枚ドローする。「ヒロイック・ギフト」は1ターンに1度しか発動できない。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.