FANDOM


Heroic Gift
ヒロイック・ギフト
HeroicGift-ABYR-EN-C-UE
 Tên Việt Món Quà từ Hào Kiệt
 Tên Nhật ヒロイック・ギフト
 Tên Nhật (rōmaji) Hiroikku Gifuto
 Tên Hàn 히로익 기프트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 95920682
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.