FANDOM


Hero Mask
ヒーロー・マスク
HeroMask
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 75141056
Loại Hiệu ứng Effect
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; gửi 1 quái thú "Elemental HERO" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ bài, khi đó mục tiêu trên sẽ có tên giống như tên của quái thú bị gửi xuống Mộ bài, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Target 1 face-up monster you control; send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the Graveyard, then that target's name becomes the sent monster's name, until the End Phase.
[[Category:]]