Heraldry Burst
  • Nhật: 爆風紋章
    バースト・メダリオン
  • Kana:
    爆風紋章
    バースト・メダリオン
  • Romaji: Bāsuto Medarion
  • Việt: Huân Chương Bộc Phá
Khác:
Burst Medallion
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Trong Giai đoạn Chiến đấu: Đưa tất cả lá bài trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ về tay, và nếu bạn làm thế, kết thúc Giai đoạn Chiến đấu, sau đó trong Giai đoạn Kết thúc của lượt này, gây 500 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi lá bài được đưa về.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Heraldry Burst During the Battle Phase: Return all cards in your opponent's Spell & Trap Card Zone to the hand and if you do, end the Battle Phase, then during the End Phase of this turn, inflict 500 damage to your opponent for each card returned.
Nhật バトルフェイズ中のみ発動できる。相手の魔法&罠カードゾーンのカードを全て相手の手札に戻し、バトルフェイズを終了する。このターンのエンドフェイズ時に、この効果で手札に戻したカードの枚数×500ポイントダメージを相手ライフに与える。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.