FANDOM


Heraldic Beast Leo
(もん)(しょう)(じゅう)レオ
HeraldicBeastLeo-CBLZ-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
もん
しょう
じゅうレオ
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
しょう
じゅう
レオ
 Tên Nhật (rōmaji) Monshōjū Reo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 82293134
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác