FANDOM


"Heraldic" ((もん)(しょう) Monshō) là một archetype các lá bài được dùng bởi Tron trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL, bao gồm cả archetype-phụ "Heraldic Beast" và các quái thú "Number" liên quan. Hầu hết các lá bài của archetype này hỗ trợ trong anime đã được thiết kế lại thành "Heraldic Beast" hỗ trợ trong OCG/TCG.

紋章 Monshō cũng có thể được biết là "Medallion" hay "Crest", liên kết với archetype có liên quan như các lá bài "Heraldry" (gọi là "Medallion" ở Nhật) và crests của Gia đình Tron. "Seal of Serket" là thành viên kỹ thuật của archetype này nhưng không phải của archetype "Heraldry".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.