FANDOMHaunted Lance
 • Nhật:
  ふく
  殿
  でん
  の螺
 • Kana:
  ふく
  殿
  でんの
 • Romaji: Fukumaden no Ransu
 • Việt: Quỷ Thương
Khác:
Pandemonium Lance
Loại bài

Phép

Tăng CÔNG của một quái thú thêm 500 và thêm hiệu ứng xuyên giáp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Haunted Lance Raise one monster's ATK by 500 and add a piercing effect.
Nhật モンスターの攻撃力を500アップし
貫通効果を与える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.