FANDOM


Harpie Girl
ハーピィ ・ ガール
HarpieGirl
 Tên Nhật ハーピィ ・ ガール
 Tên Hàn 하피 걸
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 34100324
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.