FANDOM


Harpie's Feather Duster
ハーピィの()()(ぼうき)
HarpiesFeatherDuster-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Chổi Lông Gà
 Tên Nhật (Kana) ハーピィの
ぼうき
 Tên Nhật (Chuẩn) ハーピィの羽
ぼうき
 Tên Nhật (rōmaji) Hāpyi no Hanebōki
 Tên Hàn 해피의 깃털
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 18144506
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.