Hand Destruction
()(ふだ)(だん)(さつ)
HandDestruction-SR02-EN-C-1E.png
 Tên Việt Hủy Diệt Tay Bài
 Tên Nhật (Kana)
ふだ
だん
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふだ
だん
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Tefuda Dansatsu
 Tên Nhật (Dịch) Hand Severing
 Tên Hàn 패 좌절
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 74519184
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.