Hamon, Lord of Striking Thunder
  • Nhật: 降雷皇ハモン
  • Romaji: Kōraiō Hamon
  • Việt: Hamon, Giáng Lôi Đế
Hệ

THẦN

Cấp sao

10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ khi gửi 3 Phép do bạn điều khiển vào Mộ. Khi lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó vào Mộ, gây 1000 thiệt hại cho đối thủ. Trong khi bạn điều khiển lá này ở Thế Thủ ngửa mặt, các quái thú khác do bạn điều khiển không thể bị chọn làm mục tiêu tấn công. Nếu lá Thế Thủ này bị tiêu diệt, bạn không nhận thiệt hại trong phần còn lại của lượt này.
CÔNG / 4000   THỦ / 4000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hamon, Lord of Striking Thunder This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by sending 3 Spell Cards you control to the Graveyard. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard, inflict 1000 damage to your opponent. While you control this face-up Defense Position card, other monsters you control cannot be selected as attack targets. If this Defense Position card is destroyed, you take no damage for the rest of this turn.

Hình ảnh khác

HamonLordofStrikingThunder-OW.png
HamonLordofStrikingThunder-JP-Anime-GX-NC.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.