FANDOMHallucination
 • Nhật:
  げん
  かく
 • Kana:
  げん
  かく
 • Romaji: Genkaku
 • Việt: Huyễn Hóa
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi một quái thú bị chọn làm mục tiêu tấn công, chuyển mục tiêu tấn công sang 1 lá bài "Vision HERO" bạn điều khiển.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hallucination When a monster has been targeted for an attack, a Vision Hero on your field will take the attack in its place.
Nhật モンスターが攻撃対象になった時、その対象を自場の(ヴィジョン)HERO(ヒーロー)がかわりに受ける

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.