FANDOM


Half Unbreak
ハーフ・アンブレイク
HalfUnbreak-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Bán Phần Bất Hoại
 Tên Nhật ハーフ・アンブレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Hāfu Anbureiku
 Tên Hàn 하프 언브레이크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00981540
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.