FANDOM


Hakai Souohshin Raigou
()(かい)(そう)(おう)(しん)ライゴウ
 Tên Việt Vương Thần Huỷ Diệt Raigou
 Tên Nhật (Kana)
かい
そう
おう
しんライゴウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
そう
おう
しん
ライゴウ
 Tên Nhật (rōmaji) Hakai Sō'ōshin Raigou
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.