FANDOM


Hack Worm
  • Nhật: ハック・ワーム
  • Romaji: Hakku Wāmu
  • Việt: Trùng Đột Kích
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

1 CG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu đối thủ không điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn).
CÔNG / 400   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hack Worm If your opponent controls no monsters, you can Special Summon this card (from your hand).


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.