Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
HOẢ

Fire Icon
Fire Icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(ほのお)

Nhật (furigana)

ほのお

Nhật (kanji)

Rōmaji

Honō

Bản dịch tiếng Nhật

Flame

Tiếng Anh

FIRE

Lists

  • thành viên
  • hỗ trợ
  • kháng-hỗ trợ

HỎA ((ほのお) Honō "Flame", FIRE) là 1 Hệ bài lấy khả năng tàn phá làm chủ đạo. Các Loại quái thú thường được kết hợp với Hệ này bao gồm Pyro, Dragon, Dinousaur, Machine,... và một số Loại không phổ biến như WarriorBeast. HỎA được xem là đối trọng của THỦY, tuy nhiên trong OCG/TCG chúng không thật sự có lợi thế khắc chế nhau.

Các nhóm bài hệ HỎA:"Volcanic", "Flamvell", "Laval", "Jurrac", "Evol", "Horus the Black Flame Dragon", "Fire Fist", "Hazy", "Fire King", "Shiranui", "Battlin' Boxer", "Infernoid" và "Igknight".

Bài Hỗ trợ

Các lá bài hỗ trợ đáng chú ý trong nhóm này bao gồm: "UFO Turtle", "Spiritual Fire Art - Kurenai", "Rekindling", "Brotherhood of the Fire Fist - Lion Emperor", "Blaster, Dragon Ruler of Infernos" và "Sealing Ceremony of Katon".

Ví dụ

Xem thêm: Danh sách các quái thú HỎA, các lá bài hỗ trợ HỎA, và các lá bài hỗ trợ khắc HỎA.