FANDOM


HERO's Bond
HERO'S(ヒーローズ) ボンド
HEROsBond-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Mối Ràng Buộc của Người Hùng
 Tên Nhật (Kana)
HERO'S
ヒーローズ ボンド
 Tên Nhật (Chuẩn) HERO'S
ヒーローズ
ボンド
 Tên Nhật (rōmaji) Hīrōzu Bondo
 Tên Hàn 히어로즈 본드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 76442616
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.