FANDOM


Một lá bài hỗ trợ(support) là bất kỳ lá bài nào cụ thể hỗ trợ cho một hoặc nhiều lá bài khác. Ví dụ rõ ràng nhất là các hỗ trợ cho archetypes, nhưng các lá bài hỗ trợ cũng có thể hỗ trợ thêm cho Hệ, Loại, hay những quái thú có Cấp sao, Hạng sao, ATK, hoặc DEF, trong các nhóm bài khác nhau.

Ví dụ:

Tuy nhiên, hiệu ứng của một lá bài có nhắc đến một hoặc nhiều lá bài hay một nhóm bài không có nghĩa là lá bài đó tự động hỗ trợ cho (số)bài được nhắc đến; ví dụ như, hiệu ứng của "Acid Rain" là hủy hết quái thú Loại-Machine trên sân, điều này làm nó là một lá bài kháng-hỗ trợ thay thế.

Danh sách các lá bài hỗ trợ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.