FANDOM


Hư vô/Limbo là một thuật ngữ không chính thức để chỉ vị trí của quái thú trước khi nó được Triệu hồi thành công (xảy ra trong Cửa sổ vô hiệu hóa Triệu hồi).[1]

Nếu sự Triệu hồi quái thú bị vô hiệu, nó sẽ không được gởi từ sân đấu hoặc từ vị trí ban đầu xuống Mộ bài. Vì vậy nếu sự Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Lật mặt của Sangan bị vô hiệu hóa, nó sẽ không kích hoạt hiệu ứng của nó bởi vì nó được gởi từ 'một nơi nào đó' xuống Mộ bài, chứ không phải từ sân đấu xuống Mộ bài.

Khi quái thú ở trong hư vô sẽ không còn xem là tồn tại mặt-ngửa trên sân, nếu chúng có Hiệu ứng Duy trì, nó sẽ không được áp dụng trong lúc đó. Vì vậy nếu "Jinzo" được Triệu hồi Thường, "Solemn Judgment" có thể kích hoạt để vô hiệu hóa sự triệu hồi đó.

Khi Quái thú Gemini được Triệu hồi Gemini, nó thoát khỏi hư vô, nhưng Bài Trang bị đang trang bị không bị hủy và Hiệu ứng Duy trì đang chọn vào nó sẽ không bị hủy. Nếu sự Triệu hồi Gemini bị vô hiệu hóa, nó không được xem là bị gởi từ sân xuống mộ bài, hoặc thậm chí là rời khỏi sân ( nhưng Bài Trang bị trang bị vào nó sẽ bị hủy như việc mục tiêu không còn hợp lệ ). Như vậy, nếu Nightmare Wheel trang bị vào Quái thú Gemini lúc nó đang là Quái thú Thường và rồi cuộc Triệu hồi Gemini bị vô hiệu hóa , Nightmare Wheel vẫn sẽ ở trên sân một cách vô nghĩa.

Nguyên liệu Xyz

Với sự xuất hiện của Quái thú Xyz, thuật ngữ hư vô lại được sử dụng một cách không chính thức để mô tả tình trạng tồn tại của Nguyên liệu Xyz, do chúng không phải ở trên sân, cũng chẳng ở dưới Mộ bài. Việc vào hư vô không được tính là rời khỏi sân. Cả việc rời khỏi hư vô để vào Mộ bài cũng không được xem là rời khỏi sân.

Yu-Gi-Oh! BAM

Trong mã nguồn của Yu-Gi-Oh! BAM, lúc chiến đấu, song song với các thuật ngữ thường dùng trong trò chơi như "Tấn công", "Tăng", "Miễn nhiễm", "Chết", "Chống tăng" và "Hiệu ứng kích khởi", thuật ngữ "Trạng thái hư vô" cũng được tìm thấy.

Tham khảo

  1. UDE Forums
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.